Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Digital Investigation B.V. te Hilversum

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

het recherchebureau: Digital Investigation B.V. te Hilversum;
opdrachtgever: de wederpartij van het recherchebureau.

1.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen het recherchebureau en een opdrachtgever waarop het recherchebureau deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.
Algemene voorwaarden van opdrachtgever wijken voor die van het recherchebureau voor zover er sprake is van met elkaar strijdige bepalingen.
1.
De door het recherchebureau gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
Het recherchebureau is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
2.
De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

1.
Het recherchebureau zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft het recherchebureau het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden onder de gebruikelijke voorwaarden.

3.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het recherchebureau aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het recherchebureau worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het recherchebureau zijn verstrekt, heeft het recherchebureau het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.
Het recherchebureau is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat het recherchebureau is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan het recherchebureau de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.

1.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.
Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamhedeneen termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever het recherchebureau derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

3.
De overeengekomen prijs is vast en zal niet worden verhoogd.

1.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan hettijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Het recherchebureau zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.
Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal het recherchebureau de opdrachtgever hierover tevoren inlichten, voor zover dit redelijkerwijs is te voorzien door het recherchebureau.

4.
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal het recherchebureau daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft, voor zover dit redelijkerwijs is te voorzien.

5.
In afwijking van lid 3 zal het recherchebureau geen meerkosten in rekening kunnen brengen indiende wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

6.
Indien een vast tarief overeengekomen is, zullen bij beëindiging van de overeenkomst op initiatief van het recherchebureau alleen
de daadwerkelijk bestede uren in rekening worden gebracht.
Is de beëindiging op verzoek van opdrachtgever dan wordt de overeengekomen vaste prijs in rekening gebracht.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
In ieder geval (i.) informatie betreffende deze overeenkomst en het in kader van de overeenkomst uit te voeren onderzoek,
inclusief de uitkomsten van het onderzoek (ii.) alle informatie die door opdrachtgever aan het recherchebureau is verstrekt of waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis heeft kunnen nemen en (iii.) alle informatie op het netwerk en op andere informatiedragers van opdrachtgever, geldt als vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever.

1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt het recherchebureau zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2.
Alle door het recherchebureau verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van het recherchebureau worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3.
Het recherchebureau behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4.
Het recherchebureau zal vertrouwelijke informatie van opdrachtgever niet verder verwerken dan noodzakelijk is met het oog op uitvoering van deze overeenkomst. Het is het recherchebureau niet toegestaan om de vertrouwelijke informatie van opdrachtgever verder te verwerken, of te gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering van deze overeenkomst. Na voltooiing van de werkzaamheden zal het recherchebureau alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever die zij onder zich heeft aan opdrachtgever retourneren althans deze vernietigen, althans, voor zover het gaat om informatie die is opgeslagen op digitale gegevensdragers, deze wissen (waarbij de informatie ook van eventuele back-ups zal worden gewist).

5.
Het is het recherchebureau niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever mededelingen te doen aan derden omtrent het feit dat zij in opdracht van opdrachtgever een onderzoek heeft gedaan, en evenmin over de uitkomsten van het onderzoek.

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Artikel 6 lid 6 is dan onverminderd van toepassing.

1.
De vorderingen van het recherchebureau op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

1.1.
Na het sluiten van de overeenkomst aan het recherchebureau ter kennis genomen omstandigheden geven het recherchebureau goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

1.2.
Indien het recherchebureau de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze
zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2.
In de genoemde gevallen is het recherchebureau bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van het recherchebureau schadevergoeding te vorderen.

1.
Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen, gelden de leden 2, 5, en 6 van dit artikel.
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

2.
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

3.
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van het recherchebureau, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4.
Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

5.
Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 4 weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening
worden gebracht. Het recherchebureau is niet verplicht om werkzaamheden voor de opdrachtgever (verder) te behandelen zolang niet is voldaan aan een betalingsverzoek.
Het recherchebureau is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.

6.
De overeengekomen prijs is vast en zal niet worden verhoogd.

1.
Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn, opeen door het recherchebureau aan te geven wijze in de
valuta waarin is gefactureerd.

2.
Voordat het recherchebureau werkzaamheden voor opdrachtgever gaat uitvoeren dient een eventueel overeengekomen aanbetaling in bezit van het
recherchebureau te zijn.

3.
Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de
wettelijke rente hoger is in welk geval wettelijke rente geldt.

4.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van het recherchebureau en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens het recherchebureau onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaatsvan alle verschuldigde
rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

1.
Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

2.
Indien het recherchebureau aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Indien het recherchebureau aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1.
De aansprakelijkheid van het recherchebureau, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van het recherchebureau beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.

3.
In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

4.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het recherchebureau of haar ondergeschikten.

5.
Het recherchebureau is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade

1.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop het recherchebureau geen invloed kan uitoefen en, doch waardoor het recherchebureau niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van het recherchebureau worden daaronder begrepen.

2.
Het recherchebureau heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat het recherchebureau haar verbintenis had moeten nakomen.

3.
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van het recherchebureau opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door het recherchebureau niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.
Indien het recherchebureau bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

De rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
Indien opdrachtgever niet tevreden is over de verrichte werkzaamheden, dan wel een verschil van mening ontstaan is tussen opdrachtgever en het recherchebureau kan opdrachtgever overeenkomstig aangehechte klachtenregeling een klacht indienen.
Pas na het doorlopen van deze procedure kan het oordeel van de rechter ingeroepen worden.
Op elke overeenkomst tussen het recherchebureau en de opdrachtgever is Nederlands recht vantoepassing.
Ook in het verlengde hier van Digital Investigation B.V. van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.