Digital Investigation

Privacystatement

Dit statement heeft betrekking op verwerkingen waarbij Digital Investigation B.V. de verwerkingsverantwoordelijke is.

Doeleinden verwerking

Digital Investigation B.V. verwerkt persoonsgegevens met als doel:

 1. de begeleiding, opleiding en facilitering van haar eigen personeel;
 2. de werving van nieuw personeel;
 3. bedienen van huidige en toekomstige klanten.

Wettelijke grondslag verwerking

Digital Investigation B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

 • Voor doel a: De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Digital Investigation B.V. en de betrokkene;
 • Voor doel b: Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken;
 • Voor doel c:
  • Toestemming van de betrokkene als het gaat om gegevens die via de website worden geregistreerd. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken;
  • Uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever waarin Digital Investigation B.V. diensten levert aan opdrachtgever.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene inzake doel a.

Betrokkene is verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Digital Investigation B.V.

Ontvangers persoonsgegevens

Digital Investigation B.V. kan uw persoonsgegevens verstrekken aan:

 • Voor doel a: het salarisverwerkingsbedrijf, de bedrijfsarts, de leasemaatschappij, de verzekeraars, opleidingspartners en (telefonie)providers.
 • Voor doel b: uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Voor doel c: leveranciers, samenwerkingspartners en providers.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Digital Investigation B.V. worden bewaard:

 • Voor doel a: zolang de verwerkingsgrondslag bestaat m.u.v. pensioengegevens die altijd bewaard blijven.
 • Voor doel b: een duur van maximaal 3 maanden.
 • Voor doel c: zolang de verwerkingsgrondslag bestaat.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Digital Investigation B.V. te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Digital Investigation B.V. verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Digital Investigation B.V. doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door een goed gemotiveerd verzoek in te dienen aan de security officer van Digital Investigation B.V., voorzien van een duidelijke specificatie van de betreffende gegevens, de partij waar naar geporteerd moet worden en uw contactgegevens. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Digital Investigation B.V., neem dan contact op met de security officer via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Digital Investigation B.V.
Nevelgaarde 60
3436 ZZ Nieuwegein
info@digital-investigation.nl
035 677 4411